Organizacje pozarządowe i Fundusze Europejskie

Rola organizacji pozarządowych we współczesnych społeczeństwach jest trudna do przecenienia. Organizacje te, prowadząc swoją działalność w odmiennych dziedzinach życia społecznego w dużym stopniu odpowiadają za jego kształtowanie i rozwijanie. Dzięki wykwalifikowanej kadrze organizacje te są w stanie skutecznie realizować swoje zadania, przynosząc tym samym pożytek wielu ludziom. Bardzo ważna powinna być dla nich możliwość pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich. Dzięki takim dofinansowaniom organizacje te mogą jeszcze sprawniej działać i realizować swoje cele statutowe.

Dofinansowanie na naukę

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie mają między innymi organizacje, które przyczyniają się do wzrostu poziomu szkolnictwa w swojej okolicy. Mogą to być działania dla najmłodszych, polegające na organizowaniu dodatkowych zajęć i kursów z różnych dziedzin. W przypadku szkolnictwa zawodowego dofinansowanie można uzyskać na przykład na działania z zakresu doradztwa czy organizowania staży i praktyk dla osób wchodzących na rynek pracy.

Środki dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Wiele organizacji pozarządowych zajmuje się szeroko rozumianą działalnością charytatywną, stale pracując z ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Dofinansowanie na realizację jakichkolwiek związanych z tym projektów jest oczywiście bardzo istotne. Korzystać z niego mogą organizacje pracujące z różnymi grupami osób potrzebujących wsparcia. Mogą to być zarówno ludzie ubodzy, jak i osoby niepełnosprawne czy z różnych powodów wykluczone społecznie. Dotyczy to także pracy z imigrantami czy takimi społecznościami, jak Romowie.

Dofinansowanie otrzymuje się na konkretne projekty oraz działania. Dużą popularnością cieszą się obecnie projekty związane nie tylko z pomocą materialną, ale również z wszelkimi formami doradztwa oraz szkoleń. Organizacja na różne sposoby może działać na rzecz powrotu niektórych ludzi do normalnego życia oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Mogą to być zatem szkolenia zawodowe oraz otwieranie ludziom drogi do powrotu na rynek pracy. Często potrzebna jest również pomoc psychologiczna. Oczywiście, sama pomoc materialna w zakresie podstawowych potrzeb również wchodzi tu w grę.

Działania związane z kulturą i środowiskiem

Ochrona środowiska naturalnego i walka z coraz większym zanieczyszczeniem naszego otoczenia również należy do istotnych dziedzin działalności organizacji pozarządowych. Środki otrzymane w ramach dofinansowania mogą być przeznaczone między innymi na działania informacyjne. W walce o lepsze środowisko bardzo istotne jest uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach płynących z obecnego stanu rzeczy. Edukacja – szczególnie młodzieży – odgrywa tu zatem kluczową rolę.

Kolejnym ważnym obszarem działalności wielu organizacji pozarządowych jest kultura. Środki można tu otrzymać na wiele różnych celów, począwszy od wspierania artystów, organizowanie lekcji i warsztatów związanych z muzyką czy dowolną inną formą sztuki, aż po organizowanie festiwali czy przeglądów sztuki.