Szybkie pożyczki w wielopolsce

1) Liczba mieszkańców na ternie powiatu pleszewskiego wynosi 63 235 osób. Niewielką przewagę mają kobiety – 50,4 %, natomiast ilość mężczyzn to 49,6%.
W latach 2002-2015 odnotowano wzrost liczby mieszkańców o 2,4%. Społeczeństwo jest tu stosunkowo młode – średni wiek to 39,2 lata, co stanowi wynik zbliżony do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego, w którego obrębie znajduje się powiat pleszewski. W stosunku do średniego wielu mieszkańców całego kraju, średnia wieku mieszkańców powiatu pleszewskiego jest nieznacznie niższa.

2) Na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2014 746 par stanęło na ślubnym kobiercu, zawierając związek małżeński – wynik ten stanowi 5,1 małżeństwa na każde 1000 mieszkańców. Wartość ta jest porównywalna z ilością małżeństw zawartych na terenie województwa wielkopolskiego. Jednocześnie w tym samym przedziale czasowym w powiecie gnieźnieńskim odnotowano 1,6 rozwodów na 1000 mieszkańców – jest to wynik nieznacznie niższy w porównaniu z województwem wielkopolskim oraz całym krajem.

3) Powiat chodzieski charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym, który wynosi -1. Oznacza to, że w powiecie chodzieskim przyrost naturalny na 100 mieszkańców wynosi 0,0.
W roku 2014 na terenie całego powiatu urodziło się 463 dzieci, z niewielką przewagą dziewczynek – 50,8%, ilość chłopców stanowi 49,2%. Średnia waga noworodków to 3 444 gramów.
Ilość liczby urodzeń do liczby zgonów, czyli tzw. współczynnik dynamiki demograficznej, wyniósł w powiecie chodzieskim 1,00, a tym samym jest nieznacznie mniejszy w stosunku do średniej województwa wielkopolskiego i bardzo zbliżony do współczynnika dynamiki demograficznej całej Polski.

4) W roku 2014 w powiecie ostrzeszowskim odnotowano 629 zameldowań w obrębie ruchu wewnętrznego oraz 663 wymeldowań. Saldo migracji wewnętrznych, w oparciu o powyższe informacje, na terenie powiatu ostrzeszowskiego wyniosło 34. W ciągu tych samych dwunastu miesięcy zameldowanych zostało dwoje cudzoziemców, a także zarejestrowano dwanaście wymeldowań w związku emigracją. Saldo emigracji wyniosło – 10.

5) Powiat rawicki liczy 60 411 mieszkańców. Nieznaczną większość stanowią kobiety – 50,6%, ilość mężczyzn to 49,4%. W przedziale czasowym 2002-15 liczba wzrosła o 2,3%. Średni wiek mieszkańców powiatu rawickiego wynosi 39 lat, a więc plasuje się na podobnym poziomie jak średnia wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego i jest nieznacznie mniejszy od średniej wieku mieszkańców całego kraju.

6) W powiecie kaliskim w roku 2014 zawarte zostały 443 małżeństwa, co daje średnią 5,4 małżeństwa na 1000 osób. W stosunku do województwa wielkopolskiego jest wyższy wynik, ilość zawartych małżeństw w powiecie kaliskim jest też nieznacznie większa od wartości zanotowanej dla całej Polski.

7) Powiat kaliski posiada dodatni przyrost naturalny, który plasuje się na poziomie 161. Wartość ta daje wynik 1,9 na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego. W roku 2014 urodziło się tutaj 927 dzieci, z niewielką przewagą chłopców – 15,2%, dziewczynki stanowią 49,8%.
Średnia waga noworodków wynosi 3 299 gramów.
Stosunek liczny żywych urodzeń do liczny odnotowanych zgonów, czyli tzw. współczynnik dynamiki demograficznej wynosi 1,21 i jest porównywalny ze średnią województwa wielkopolskiego, a także znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej w obrębie całego kraju.

8) Rok 2014 w powiecie złotowskim to 689 zarejestrowanych zameldowań w ruchu wewnętrznym, a także 806 wymeldowań, co w obrębie całego powiatu złotowskiego daje saldo migracji wewnętrznych – 117. W ciągu roku odnotowano meldunek 27 cudzoziemców oraz 113 wymeldowań poza granice Polski, co daje w sumie saldo migracji zagranicznych – 86.

9) Liczna mieszkańców powiatu jarocińskiego wynosi 71 715 osób, z czego nieznaczną większość, czyli 51,2% to kobiety, natomiast mężczyźni stanowią 48,8%. Pomiędzy rokiem 2002 a 2025 odnotowano wzrost liczby mieszkańców o 1,9%. Średni wiek mieszkańców powiatu jarocińskiego to 39,4 lat, czyli znajduje się na bardzo podobnym poziomie jak średnia mieszkańców województwa wielkopolskiego. W porównaniu ze średnim wiekiem mieszkańców Polski, średni wiek mieszkańców powiatu jarocińskiego jest nieznacznie niższy.

10) W roku 2014 w obrębie powiatu nowotomyskiego w związek małżeński wstąpiły 394 pary, co stanowi 5,3 małżeństwa na 1000 mieszkańców. Wynik ten jest wyższy niż wartość dla województwa wielkopolskiego oraz dla całego kraju. Średnia wartość rozwodów, które odnotowano w ciągu wspomnianych dwunastu miesięcy wynosi 1,8 na 1000 mieszkańców powiatu nowotomyskiego. Wartość ta jest nieznacznie wyższa od wyniku województwa wielkopolskiego, a także nieznacznie wyższy od wartości kraju. Jeśli myślisz o wzięciu chwilówki to w Nowym Tomyślu możecie to zrobić.

11) Powiat czarnkowsko-trzcianecki może poszczycić się dodatnim przyrostem naturalnym, który wynosi 132. Wartość ta oznacza 1,5 na 1000 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
W roku 2014 zanotowano tutaj 925 urodzeń. Większość noworodków to chłopcy – 53,2%, dziewczynki stanowią odpowiednio 46,8%. Średnia waga noworodków wynosi 3 427 gramów.
Stosunek ilości żywych urodzeń do ilości odnotowanych zgonów, czyli tzw. współczynnik dynamiki demograficznej wynosi 1,17 i plasuje się na takim samym poziomie jak średnia województwa wielkopolskiego, natomiast w porównaniu ze średnią kraju, wynik dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest znacznie większy.

12) W powiecie konińskim w ciągu całego roku 2014 odnotowanych zostało 1 419 zarejestrowanych meldunków w ruchu wewnętrznym oraz 1 301 wymeldowań, co w sumie daje saldo migracji wewnętrznych w powiecie końskim plasuje się na poziomie 118.
Ponadto w ciągu tego roku odnotowano 10 meldunków cudzoziemców oraz 44 wymeldowania, z miejscem docelowym znajdującym się poza granicami kraju. Dane te dają saldo migracji zagranicznych wynoszące -34.

13) Na terenie powiatu gostyńskiego mieszkają 76 174 osoby, z niewielką przewagą kobiet – 50,5%, ilość mężczyzn to 49,5%.
W przedziale czasowym 2002-2015 odnotowano wzrost liczby mieszkańców o 0,8%. Średni wiek mieszkańców powiatu gostyńskiego plasuje się na poziomie 39 lat, czyli jest na poziomie bardzo zbliżonym do średniej województwa wielkopolskiego. W porównaniu z wiekiem mieszkańców całego kraju, średnia wieku mieszkańców powiatu gostyńskiego jest nieznacznie mniejsza.

14) Szukasz szybkiej pożyczki w grodzisku wielkopolskim? Na terenie powiatu grodziskiego w roku 2014 zawartych zostało 269 małżeństw, co daje wynik 5,3 małżeństwa na 1000 mieszkańców. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości zanotowanej dla województwa wielkopolskiego oraz całej Polski.

15) Powiat średzki powiada dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego, który wynosi 199. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców przypada 3,5 narodzin.
W roku 2014 w powiecie średzkim na świat przyszło 708 dzieci. W większości są to chłopcy – 57,1 %, dziewczynki stanowią 42,9%. Średnia waga nowo narodzonych dzieci wynosi 3 396 gramów.
Stosunek liczby żywych urodzeń do liczby zgonów, czyli tzw. współczynnik dynamiki demograficznej, plasuje się na poziomie 1,39, a tym samym jest znacznie większy od średniej, jaką zanotowano dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie wyższy w stosunku do współczynnika dynamiki demograficznej dla całej Polski.

16) Liczba mieszkańców powiatu międzychodzkiego wynosi 37 075 osób. Niewielką większość, czyli 50,5% stanowią kobiety, natomiast 49,5 % mężczyźni.

17)W przedziale czasowym 2002-2015 odnotowano wzrost liczny mieszkańców o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat, czyli plasuje na poziomie bardzo zbliżonym do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego i nieznacznie mniej od średniego wieku mieszkańców całego kraju.

18.W powiecie wrzesińskim odnotowany został przyrost naturalny dodatni, który wyniósł 200. Na 1000 mieszkańców wskaźnik ten to 2,6. W roku 2014 na świat przyszło 881 dzieci. Z tej liczby urodzonych dzieci 53,5 procent to dzieci płci męskiej, a 46,2 to dziewczynki. Stosunek liczby żywych urodzeń do liczby zgonów, czyli współczynnik dynamiki demograficznej wyniósł 1,29. W powiecie wrzesińskim liczba narodzeń przekracza średnią w województwie, odbiega też i to znacznie od liczby urodzeń w skali kraju.

19.W ruchu wewnętrznym w roku 2014 odnotowano 870 zameldowań, wymeldowań było 942. W efekcie dla powiatu tureckiego saldo wewnętrznej migracji jest ujemne i wynosi -72. W omawianym roku dokonano zameldowania 2 cudzoziemców, dokonano wymeldowań za granicę w liczbie 37. Saldo migracji zagranicznych wyniosło więc -35.

20.Liczba mieszkańców powiatu słupeckiego wynosi 59 656. W całej populacji 49,7 procent to mężczyźni, 50,3 procent to kobiety. Od roku 2002 do 2015 odnotowano wzrost liczby mieszkańców o 1,6 procent. 39,6 to średni wiek mieszkańców. Jest on analogiczny ze średnim wiekiem mieszkańców w województwie wielkopolskim i zbieżny ze średnim wiekiem w całym kraju.

21.Dodatni przyrost naturalny odnotowano w powiecie kępińskim. Wyniósł on 125. W przeliczeniu na liczbę 1000 mieszkańców daje to 2,2. W 2014 odnotowano 623 narodzin, z tej liczby 50,6 procent to chłopcy, a 49,4 to dziewczynki. 3 370 gramów to średnia waga nowo narodzonych dzieci. Stosunek liczby żywych urodzeń do liczby zgonów wyniósł 1,25. Przekracza on minimalnie wskaźnik dla całego województwa i zdecydowanie przekracza wskaźnik w skali całej Polski.

22.Dodatni przyrost naturalny odnotowano również w powiecie obornickim, wyniósł on 177. Na 1000 mieszkańców powiatu obornickiego wyniósł on 3,0. W 2014 roku odnotowano 671 urodzin. Urodziło się 47,2 procent chłopców i 52,8 procent dziewczynek. 3 408 – tyle wyniosła średnia waga urodzonych dzieci. Stosunek urodzeń żywych do zgonów wyniósł 1,36. Wskaźnik ten jest o wiele wyższe od średniej wojewódzkiej, podobnie, ja dla średniej w całym kraju.

23.W powiecie pilskim w 2014 roku zameldowanych zostało 1 291 osób, a wymeldowano 1 628. Tym samym saldo migracji wewnętrznej było ujemne i wyniosło -337. W tym samym roku zameldowanych zostało 20 osób, które przybyły z zagranicy, ale jednocześnie wymeldowano 74 osoby. W tym przypadku także odnotowano ujemne saldo, które wyniosło -54.

24.W powiecie szamotulskim w roku 2014 zameldowanych zostało w ruchu wewnętrznym 1 236 osób, a wymeldowano 1 102 osoby. Saldo migracji wewnętrznej wyniosło tym samym 134. W omawianym roku zameldowano 8 cudzoziemców, 45 osób wymeldowało się za granicę. Tym samym wskaźnik migracji zagranicznych wyniósł minus 37.

25.Liczba mieszkańców powiatu kolskiego wynosi 88 539. W liczbie tej 50,9 procent to kobiety, a 49,1 procent to mężczyźni. Od roku 2002 do 2015 odnotowano spadek liczby mieszkańców powiatu o 0,9 procent. 40,3 to średni wiek mieszkańców; jest on analogiczny ze średnim wiekiem mieszkańców w skali województwa wielkopolskiego oraz ze średnią skalą wieku dla mieszkańców całego kraju.

26.W powiecie kościańskim w roku 2014 zostało zawartych 427 związków małżeńskich. Liczba ta odpowiada w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 5,4 związku małżeńskiego. Przekracza to liczbę małżeństw zawartych w województwie wielkopolskim oraz zdecydowanie liczbę zawartych małżeństw w skali całego kraju. W omawianym roku udzielono na 1000 mieszkańców 1,4 liczby rozwodów. W porównaniu z wartościami liczonymi dla województwa wielkopolskiego udzielono mniej rozwodów niż w całym województwie. Liczba rozwodów udzielonych w powiecie kościańskim była mniejsza także od liczby rozwodów udzielonych w skali całego kraju.

27.Dodatni przyrost naturalny wynoszący 230 odnotowano w roku 2014 w powiecie leszczyńskim. Na 1000 mieszkańców wynosi to 4,2. W omawianym roku na świat przyszło 638 dzieci, z tego 54,4 procent to chłopcy, a 45,6 procent to dziewczynki. 3 442 gramów – tyle średnio ważyły noworodki, które urodziły się w powiecie leszczyńskim w 2014 roku. Stosunek liczby żywych urodzeń do liczby zgonów wyniósł 1,56. Jest to wielkość zdecydowanie przekraczająca współczynnik dynamiki demograficznej nie tylko w skali całego województwa wielkopolskiego, ale także dla całej Polski.

28.W powiecie śremskim przyrost naturalny wyniósł 156, jest więc dodatni. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców odpowiada to liczbie 2,6. Na świat przyszło w roku 2014 697 dzieci. Urodziło się 50,5 procent chłopców i 49,5 procent dziewczynek. Średnia waga dzieci, które urodziły się w 2014 roku w powiecie śremskim wyniosła 3 390 gramów. W stosunku do liczby zgonów liczba żywych urodzeń wyniosła 1,29. Jest to liczba, które znacznie przekracza średnią obliczoną dla całego województwa poznańskiego. W skali całego kraju współczynnik dynamiki demograficznej odbiega na plus jeszcze bardziej – średnia ta została bardzo wyraźnie przekroczona.

29.W powiecie krotoszyńskim w 2013 z ogólnej liczby odnotowanych zgonów 45,6 procent spowodowały choroby układu krążenia, choroby nowotworowe były przyczyną 26,3 procent zgonów, a choroby układu oddechowego spowodowały 3,6 procent zgonów. Przeliczając ogólną liczbę zgonów na 1000 mieszkańców daje to liczbę 9, 06 zgonów.

30.W powiecie wolsztyńskim w 2014 roku w ruchu wewnętrznym zostało zameldowanych 527 osób, w tym samym roku wymeldowanych zostało 635 osób. Saldo migracji wewnętrznej jest ujemne i wynosi minus 108. W omawianym roku w powiecie zostało zameldowanych 17 osób przybyłych spoza kraju, ale jednocześnie w powiecie wolsztyńskim za granicę wymeldowało się 35 osób. Tym samym saldo migracji zagranicznych również jest ujemne i wynosi -18. Czy w powiecie wolsztyńskim można skorzystać z szybkich chwilówek?

31.Dodatnim przyrostem naturalnym może pochwalić się powiat ostrowski. Liczba urodzeń wyniosła w tym powiecie 244. Na 1000 mieszkańców powiatu ostrowskiego urodziło się 1,5 dzieci.
Na świat w roku 2014 przyszło 1 627 dzieci. Urodziło się 49,6 procent noworodków płci męskiej i 50,4 procent noworodków płci żeńskiej. Średnio noworodek ważył 3 326 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej jest porównywalny do średniej odnotowanej w całym województwie. Wyniósł ona 1,18. Jest to średnia znacznie wyższa od średniej w skali kraju.

32.Z ogólnej liczby zgonów w 2013 roku w powiecie poznańskim 40,5 procent było skutkiem chorób układu krążenia. Choroby nowotworowe były przyczyną 28,0 procent zgonów, a choroby układu oddechowego7,2 procent zgonów. 6,86 – tyle zgonów przypada na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego.

33.W 2014 roku w powiecie wągrowieckim zostało udzielonych 357 ślubów. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosło to 5,1małżeństw. Wartość ta jest analogiczna dla terenu całego województwa wielkopolskiego. W nieznacznym stopniu jest ona wyższa od wskaźnika na terenie całego kraju. W analogicznym okresie udzielona na 1000 mieszkańców 1,7 rozwodów. Liczba rozwodów udzielonych w powiecie wągrowieckim jest zbliżona do liczby rozwodów w całym województwie wielkopolskim, nie odbiega także od liczby rozwodów w skali kraju.